Als ondernemer krijgt u vanaf 1 januari 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor u als zzp’er van belang? Dit zijn voor u de belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2018.

1. Belastingen in 2018

Op Prinsjesdag werd het Belastingplan 2018 door het demissionaire kabinet gepresenteerd. Daarna zijn hierop nog wijzigingen aangebracht door het nieuwe kabinet: voor het Regeerakkoord en na behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer.

De maatregelen, bedragen en percentages liggen nu vast, nadat de Eerste Kamer op 19 december instemde met het (aangepaste) Belastingplan 2018 en het door de Koning is bekrachtigd.

Enkele belangrijke wijzigingen per 1 januari 2018 voor zzp’ers:

Inkomstenbelasting

 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat vanaf 2018 omhoog, van € 25.000 naar € 30.000 per persoon;
 • Voor de berekening van de belasting over het niet-vrijgestelde vermogen in box 3, wordt gerekend met meer actuele rentecijfers;
 • Een ondernemer die investeert in bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan mag, op basis van de Energie Investeringsaftrek (EIA), een percentage van deze investering van de winst aftrekken. Dit aftrekpercentage daalt van 55 naar 54,5%;
 • Het winstbedrag dat aan de oudedagsreserve mag worden toegevoegd, wordt verlaagd naar 9,44% van de winst. De maximale toevoeging in 2018 is € 8.775.

Vennootschapsbelasting

 • Op Prinsjesdag werd een verlenging van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting aangekondigd, maar dit gaat niet door. Voor de winst tot € 200.000 geldt in 2018 het tarief van 20% vennootschapsbelasting;
 • Winsten uit innovatieve werkzaamheden kunnen tegen een gunstig tarief worden belast in de innovatiebox. Het belastingtarief in de innovatiebox wordt wel verhoogd van 5 naar 7%.

Omzetbelasting

 • Door aanpassing van het begrip ‘geneesmiddel’ vallen alleen erkende geneesmiddelen (producten waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet) of waarvoor een expliciete vrijstelling in die wet is opgenomen, nog onder het lage btw-tarief van 6%;
 • De btw-landbouwvrijstelling vervalt met ingang van 2018. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers vallen vanaf 2018 onder de normale btw-regeling. Ze krijgen recht op aftrek van btw en moeten btw in rekening brengen over hun leveringen. Ook is voor een aantal producten die aan landbouwers worden geleverd het btw-tarief verhoogd naar 21%.

2. Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 2018 is de Wet beperkte gemeenschap van goederen van kracht. Voor wie vanaf dat moment trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden laat opstellen, geldt de beperkte gemeenschap van goederen (eerder zou u zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan in gemeenschap van goederen).

Onder de beperkte gemeenschap van goederen valt minder, u gaat alleen delen wat u samen opbouwt. De beperkte gemeenschap van goederen geldt alleen voor wie vanaf 1 januari 2018 trouwt of het geregistreerd partnerschap aangaat.

Het betekent verder dat:

 • uw onderneming niet valt onder de gemeenschap van goederen, als u de onderneming al hebt voor uw huwelijk of het geregistreerd partnerschap;
 • uw onderneming wel valt onder de beperkte gemeenschap van goederen als deze tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gestart;
 • alleen wat u en uw partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap financieel opbouwen, valt onder de gemeenschap van goederen;
 • vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn verkregen, behoren tot het privévermogen.
 • het niet uitgekeerde deel van de winst of schuld die u met uw onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maakt (en dat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen valt. Bij een scheiding moet deze winst of schuld dus worden gedeeld.Wat er valt onder ‘wat in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd’ moet de praktijk uitwijzen, dit is nog niet bepaald.

Ook belangrijk: AVG, nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Deze wet geldt ook voor uw bedrijf. Bent u er al klaar voor?

Originele artikel: KVK