Algemene Voorwaarden

Definities 

 1. DSC-Solutions: DSC-Solutions, gevestigd te Beverwijk onder KvK nr. 70712298. 
 2. Klant: degene met wie DSC-Solutions een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: DSC-Solutions en klant samen. 
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens DSC-Solutions
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die DSC-Solutions hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen op die DSC-Solutions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan DSC-Solutions te allen tijde wijzigen.  
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die DSC-Solutions niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door DSC-Solutions vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DSC-Solutions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door DSC-Solutions een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 8. DSC-Solutions is gerechtigd om tot 5% van de richtprijs af te wijken. 
 9. Indien de richtprijs meer dan 5% hoger uit gaat vallendient DSC-Solutions de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallenheeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallendat boven de richtprijs vermeerderd met 5% uitkomt. 
 11. DSC-Solutions heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal DSC-Solutions prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met DSC-Solutions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. DSC-Solutions mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.  
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan. 
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaanhij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat DSC-Solutions de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.  
 4. DSC-Solutions behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is DSC-Solutions gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan DSC-Solutions.  
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag DSC-Solutions zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van DSC-Solutions op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door DSC-Solutions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan DSC-Solutions te betalen.  

 

Opschortingsrecht 

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

  

Retentierecht  

 1. DSC-Solutions kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van DSC-Solutions heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.  
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan DSC-Solutions.
 3. DSC-Solutions is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Verrekening 

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan DSC-Solutions te verrekenen met een vordering op DSC-Solutions.  

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. DSC-Solutions blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van DSC-Solutions op grond van wat voor met DSC-Solutions gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan DSC-Solutions zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien DSC-Solutions een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft DSC-Solutions het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering   

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij DSC-Solutions, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft DSC-Solutions het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan DSC-Solutions kan tegenwerpen. 

 

Levertijd  

 1. De door DSC-Solutions opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van DSC-Solutions. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij DSC-Solutions niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering 

 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

Transportkosten  

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

 Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan DSC-Solutions niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan DSC-Solutions, bij gebreke waarvan DSC-Solutions niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.  

 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van DSC-Solutions die bij de klant aanwezig zijn 
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd   
 1. De klant geeft op eerste verzoek van DSC-Solutions de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

 

Bewaring  

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

 

Montage/Installatie 

 Hoewel DSC-Solutions zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld. 

  

Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DSC-Solutions enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

 

Ruilen  

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 • ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur 
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes 
 • het product is nog niet gebruikt 
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

 

 Uitvoering van de overeenkomst  

 1. DSC-Solutions voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. DSC-Solutions heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat DSC-Solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat DSC-Solutions tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.   

 

Informatieverstrekking door de klant  

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan DSC-Solutions.  
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert DSC-Solutions de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door DSC-Solutionsredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

 

Duur van de overeenkomst  

 1. De overeenkomst tussen DSC-Solutions en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant DSC-Solutions schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd  

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

 

Intellectueel eigendom  

 1. DSC-Solutions behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DSC-Solutions (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

 

Geheimhouding  

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van DSC-Solutions ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende DSC-Solutions waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat  verspreiding ervan DSC-Solutions schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant 
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht  
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.    

 

Boetebeding 

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van DSC-Solutions een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van DSC-Solutions waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

 

Vrijwaring 

 De klant vrijwaart DSC-Solutions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door DSC-Solutions geleverde producten en/of diensten.  

 

 Klachten 

 1. De klant dient een door DSC-Solutions geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant  DSC-Solutions daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen DSC-Solutions uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat DSC-Solutions in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat DSC-Solutions gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan DSC-Solutions.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling DSC-Solutions ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als  DSC-Solutions een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan DSC-Solutions verschuldigd zijn.  

 

Aansprakelijkheid DSC-Solutions 

 1. DSC-Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien DSC-Solutions aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. DSC-Solutions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien DSC-Solutions aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

Vervaltermijn 

Het recht van de klant op schadevergoeding van DSC-Solutions vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer DSC-Solutions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door DSC-Solutions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DSC-Solutions in verzuim is. 
 3. DSC-Solutions heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien DSC-Solutions kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van DSC-Solutions in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan DSC-Solutions kan worden toegerekend in een van de wil van DSC-Solutions onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van DSC-Solutions kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor DSC-Solutions 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DSC-Solutions er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. DSC-Solutions is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. DSC-Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal DSC-Solutions zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DSC-Solutions. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DSC-Solutions bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar DSC-Solutions is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.